UAB „Skirlita“ Aukščiausia vadovybė įsipareigoja

UAB „SKIRLITA“
AUKŠČIAUSIOS VADOVYBĖS NEŠALIŠKUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

UAB „Skirlita“ aukščiausia vadovybė įsipareigoja:

  • Būti nešališka vadovaujant privalomosios techninės apžiūros atlikimo veiklai atitinkant standarto „LST EN ISO/IEC Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami įvairių tipų kontrolės įstaigų veiklai (ISO/IEC 17020:2012)“ reikalavimus;
  • Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaujantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principais, atlikti pavestas pareigas;
  • Suprasdama nešališkumo svarbą techninės apžiūros atlikimo veikloje analizuoti ir valdyti interesų konfliktą bei užtikrinti techninės apžiūros atlikimo objektyvumą;
  • Organizuoti darbą taip, kad techninė apžiūra būtų atliekama teisingai ir patikimai, sprendimai priimami pagrindžiant objektyviais duomenimis išvengiant galimų kitų interesų arba šalių poveikio, taip pat neteikiant pirmenybės asmenų, kurie su manimi susiję santuokos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais, interesams;
  • Būti atsakinga už įmonės veiklos nešališkumą. Identifikuoti ir nuolat peržiūrėti grėsmes, kurios kyla nešališkumui dėl pačios įmonės, susijusių įmonių veiksmų, dėl įmonės komercinių, finansinių arba jos personalo ryšių.

 2023-01-27

Direktorius  Valdas  Stasiukynas

PR02, 8 priedas

Į viršų