Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka

Klientų skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka

Klientas pageidavimus, pasiūlymus ar nusiskundimus gali įrašyti  bendrovės “Pasiūlymų, pageidavimų ar nusiskundimų” knygoje, esančioje kiekvienoje TAS, taip pat atsiųsti į bendrovės el. paštą info@apziura.lt, pateikti raštiškai, telefonu.

Skundas nagrinėjamas tik iš esmės įvertinus jo pagrįstumą. Nepagrįsti skundai įmonėje nenagrinėjami, apie tai informuojamas skundo pareiškėjas, jeigu turime jo kontaktinius duomenis.

Gavus skundą ar apeliaciją, direktorius nurodo, kas ir kokią informaciją pateikia skundo ar apeliacijos ištyrimui bei nurodo terminą. Priklausomai nuo skundo sudėtingumo, jo nagrinėjimą atlieka direktorius, jo paskirtas atsakingas įmonės darbuotojas arba sudaryta komisija.

Paprastai skundas įmonėje išnagrinėjamas per 15 dienų, o ypatingais atvejais kai reikalingas papildomas tyrimas, šis terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų. Su priimtomis išvadomis informuojamas skundo pareiškėjas.

Tuo atveju, kada pareiškėjo netenkina pateiktos išvados, jis gali kreiptis į Nacionalinį akreditacijos biurą (NAB), Lietuvos transporto saugos administraciją LTSA) arba į kitą instituciją įstatymų nustatyta tvarka.

Klientas, nesutinkantis su kontrolieriaus priimtu sprendimu dėl privalomosios techninės apžiūros rezultatų, gali jį apskųsti pateikiant bendrovės direktoriui laisvos formos raštišką prašymą. Prašymas dėl nesutikimo su kontrolieriaus priimtu sprendimu rašomas neišvykus transporto priemonei iš techninės apžiūros stoties (TAS) ir pateikiamas TAS atsakingam darbuotojui (TAS vadovui arba TAS budinčiam kontrolieriui). TAS atsakingas darbuotojas priima kliento prašymą, nedelsiant įvertina esamą situaciją (užfiksuoja prašyme nurodytas objekto vietas ir t.t.) bei apie gautą prašymą ir aplinkybes šiuo klausimu nedelsdamas praneša techniniam direktoriui (TD).

Esant galimybei minėtas kliento prašymas nagrinėjamas iš karto, t. y. TD nurodo, kurie darbuotojai  (negali būti sprendimą priėmęs kontrolierius) atlieka kontrolieriaus tikrintos transporto priemonės atitinkamai dalinį arba pilną kontrolinį patikrinimą. Tuo atveju, kai transporto priemonės dalinį arba pilną kontrolinį patikrinimą atlikti iš karto nėra galimybės, klientas suderintu laiku kviečiamas pateikti transporto priemonę pakartotiniam patikrinimui.

Atlikus transporto priemonės kontrolinį patikrinimą, Transporto priemonės kokybės kontrolės ataskaitoje ir Techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) parašo savo išvadas ir pasirašo kontrolinį tikrinimą atlikę darbuotojai. Techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopija ir Transporto priemonės kokybės kontrolės ataskaita, prisegta prie kliento prašymo, lieka bendrovėje.

Bendrovė nagrinėjant ir priimant sprendimus dėl apeliacijų, nesiima diskriminuojamų veiksmų.

Klientas, nesutinkantis su kontrolinį tikrinimą atlikusių  darbuotojų sprendimu dėl kontrolieriaus sprendimo, gali kontrolieriaus sprendimą apskųsti  LTSA direktoriui, nustatyta tvarka užpildydamas nustatytos formos prašymą. Šią tvarką reglamentuoja Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos  l.e. viršininko pareigas 2015-07-20 d. įsakymu Nr. 2B-168  patvirtintas “Techninės apžiūros kontrolieriaus sprendimo apskundimo tvarkos aprašas”.

Klientas užpildytą prašymą turi pateikti LTSA asmeniškai.

Į viršų