Svarbu žinoti

Svarbu žinoti

 1. Transporto priemonių privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarką, periodiškumą nustato Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas, kuris privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių transporto priemonės įregistruotos Lietuvos Respublikoje.
 2. Draudžiama vairuoti transporto priemones, kurioms nustatytu laiku neatlikta privalomoji techninė apžiūra.
 3. Valdytojas turi teisę transporto priemonę, išskyrus istorinę motorinę transporto priemonę, pateikti privalomajai apžiūrai į bet kurią techninės apžiūros įmonę ar stotį nepriklausomai nuo transporto priemonės įregistravimo ar ketinimo registruoti Lietuvos Respublikoje vietos. Istorinė  motorinė transporto priemonė privalomajai techninei apžiūrai gali būti pateikta tik atlikus išankstinę registraciją techninės apžiūros įmonės nurodytoje stotyje.
 4. Naujos transporto priemonės nuo pirmosios transporto priemonės registracijos datos iki pirmosios privalomosios apžiūros datos dalyvauja viešajame eisme be privalomosios apžiūros (išskyrus vienetinės gamybos transporto priemones). Techninės apžiūros rezultatų ataskaita naujos transporto priemonės valdytojui neprivaloma, tačiau, jam pageidaujant, techninės apžiūros rezultatų ataskaitą galima išduoti neatlikus registruotos naujos transporto priemonės privalomosios apžiūros. Keičiantis transporto priemonės valdytojui, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) perduodama naujam valdytojui, o transporto priemonė kitai techninei apžiūrai pristatoma pagal techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodytą datą.
 5. Pakeitus transporto priemonės valstybinį numerį, kontrolierius pakeistus duomenis įrašo į Centralizuotą techninės apžiūros duomenų bazę (toliau – CTADB) ir išduoda naują techninės apžiūros rezultatų ataskaitą.
 6. Keičiantis valdytojui, techninės apžiūros rezultatų ataskaita perduodama naujam valdytojui. Transporto priemonės valdytojams, praradusiems techninę apžiūrą patvirtinančius dokumentus, jų dublikatus išduoda techninės apžiūros įmonės ar jų stotys.
 7. Valdytojas, prieš pristatydamas transporto priemonę į privalomąją apžiūrą, turi ją tinkamai parengti, kad techninė būklė, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas ir efektyvumas atitiktų gamintojo ir teisės aktų nustatytus reikalavimus. 
 8. Privalomoji apžiūra neatliekama, jeigu: iš susijusių registrų gaunama informacija, kad yra paskelbta transporto priemonės paieška; informaciją apie transporto priemonę, kurios paieška paskelbta, techninės apžiūros įmonė perduoda teisėsaugos institucijoms; transporto priemonė privalomajai apžiūrai pateikiama su keleiviais ir (ar) gyvūnais; transporto priemonė privalomajai apžiūrai pateikiama su kroviniu, jeigu tai nesuderinta su techninės apžiūros įmone; pagal įrašus negalima nustatyti transporto priemonės kategorijos ir klasės.
 9. Transporto priemonės valdytojas, pristatydamas transporto priemonę prvivalomajai techninei apžiūrai, privalo pateikti reikalingus dokumentus.
 10. Valdytojas, atvykęs į techninės apžiūros stotį ir pateikęs transporto priemonę privalomajai apžiūrai, privalo vykdyti Transporto priemonės valdytojo saugaus elgesio instrukcijos, patvirtintos techninės apžiūros įmonės vadovo, reikalavimus, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų ir (ar) turtinės žalos, elgtis taip, kad nebūtų trukdoma kontrolieriui atlikti pateiktos transporto priemonės privalomosios techninės apžiūros ir nebūtų daromas poveikis kontrolieriui dėl jo atliekamo darbo.
 11. Apžiūros atlikimo metu tikrinama ar transporto priemonės techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022-10-20 d. įsakymu Nr. 2BE-260, gamintojo ir kitų teisės aktų reikalavimus, ar identifikuojami transporto priemonės duomenys atitinka nurodytus pateikiamuose dokumentuose.
 12. Atlikus privalomąją apžiūrą, duomenys apie šią apžiūrą, rezultatus ir išvadas, privalomosios apžiūros dokumentų išdavimą ar jų keitimą yra įrašomi į CTADB ir, atsižvelgiant į privalomosios apžiūros išvadas, valdytojui išduodami šie dokumentai: nenustačius didelių trūkumų ir (ar) pavojingų trūkumų visų kategorijų transporto priemonių valdytojams – techninės apžiūros rezultatų ataskaita, kurios dalyje „Išvada“ įrašoma: „Transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus“; nustačius, kad transporto priemonė yra techniškai netvarkinga, – techninės apžiūros rezultatų ataskaita, kurioje surašyti privalomosios apžiūros metu nustatyti trūkumai ir išvados dėl transporto priemonės neatitikties Techniniams motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimams
 13. Techninės apžiūros rezultatų ataskaita su joje nurodytais privalomosios apžiūros metu nustatytais dideliais trūkumais ir (ar) pavojingais trūkumais, nesuteikia teisės dalyvauti viešajame eisme. Techninės apžiūros rezultatų ataskaita su joje nurodytais privalomosios apžiūros metu nustatytais dideliais trūkumais ir (ar) pavojingais trūkumais, suteikia teisę vieną mėnesį, skaičiuojant nuo transporto priemonės pateikimo privalomajai apžiūrai dienos, atlikti pakartotinę (-es) apžiūrą (-as). Nepateikus transporto priemonės pakartotinei apžiūrai ir nepašalinus trūkumų per šiame punkte nustatytą terminą, pakartotinė transporto priemonės apžiūra neatliekama, o transporto priemonė pateikiama privalomajai apžiūrai iš naujo bendra tvarka
 14. Pakartotinės apžiūros metu tikrinama, ar pašalinti techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje nurodyti trūkumai. Jeigu nurodytų trūkumų šalinimas galėjo paveikti kitas transporto priemonės sudedamąsias dalis ir jų savybes, papildomai tikrinama, ar šios sudedamosios dalys ir jų savybės atitinka nustatytus reikalavimus. Valdytojas taip pat privalo pašalinti trūkumus, kurie atsirado iki atvykimo į pakartotinę apžiūrą. Jeigu trūkumai pašalinti ir nenustatyta naujų, pakartotinės apžiūros duomenys suvedami į CTADB ir išduodama nauja techninės apžiūros rezultatų ataskaita, kuria patvirtinama, kad privalomoji apžiūra atlikta.
 15. Pateikimo kitai privalomajai apžiūrai data skaičiuojama nuo transporto priemonės pateikimo privalomajai apžiūrai datos. Jeigu privalomoji apžiūra atliekama likus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki privalomosios apžiūros galiojimo pabaigos arba pirmosios privalomosios apžiūros datos ir nustatoma, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga, kitos privalomosios  apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas tiek dienų, kiek jų buvo likę atitinkamai iki privalomosios apžiūros galiojimo pabaigos arba pirmosios privalomosios apžiūros datos.

Papildoma informacija:

Kauno g. 3-2, Miklusėnų k.,
LT-62461 Alytaus rajonas
Lietuva
Tel. (+370-315) 76198
El. paštas: info@apziura.lt

Į viršų