Svarbu žinoti

Svarbu žinoti

 • Naudoti transporto priemones, kurioms nustatytu laiku neatlikta techninė apžiūra ir neišduoti tai patvirtinantys dokumentai, draudžiama.
 • Transporto priemonės valdytojas turi teisę transporto priemonę nustatytu periodiškumu pateikti techninei apžiūrai ar pakartotinei techninei apžiūrai į bet kurią techninės apžiūros įmonę ar stotį, nepriklausomai nuo transporto priemonės įregistravimo vietos.
 • Naujos transporto priemonės nuo pirmos transporto priemonės registracijos datos iki pirmos techninės apžiūros datos eksploatuojamos be techninės apžiūros (išskyrus perdirbtas transporto priemones bei transporto priemones, kurių registracijos dokumentuose nėra leidimo eksploatuoti numerio, europinio patvirtinimo numerio arba nėra pirmosios registracijos datos). Techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) ir ženklas lipdukas(-ai) joms neprivalomi, tačiau techninės apžiūros rezultatų kortelę (ataskaitą) ir ženklą-lipduką(-us) įregistruotai transporto priemonei valdytojas gali gauti techninės apžiūros stotyje nustatyta tvarka.
 • Keičiantis transporto priemonės valdytojui, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) perduodama naujam valdytojui, o transporto priemonė kitai techninei apžiūrai pristatoma pagal techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodytą datą.
 • Pakeitus transporto priemonės valstybinio numerio ženklus, techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) naują valstybinį numerį įrašo kontrolierius. Techninės apžiūros ženklai-lipdukai ant naujai išduoto(-ų) valstybinio numerio ženklo(-ų) apžiūros atlikimo data užklijuojami techninės apžiūros stotyje.
 • Transporto priemonės valdytojams, praradusiems techninę apžiūrą patvirtinančius dokumentus, jų dublikatus išduoda techninės apžiūros įmonės ar jų stotys.
 • Transporto priemonės valdytojas, prieš pristatydamas transporto priemonę į techninę apžiūrą ar pakartotinę techninę apžiūrą, turi ją tinkamai parengti, kad jos techninė būklė, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitiktų gamintojo ir teisės aktų reikalavimus. Jei transporto priemonė nebuvo tinkamai parengta, už gedimus, atsiradusius techninės apžiūros, pakartotinės techninės apžiūros ar kontrolinio tikrinimo metu, įmonė neatsako.
 • Transporto priemonė techninei apžiūrai ar pakartotinei apžiūrai pateikiama švari, be keleivių, gyvūnų ir krovinių.
 • Transporto priemonės valdytojas, pristatydamas transporto priemonę apžiūrai, privalo pateikti reikalingus dokumentus.
 • Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir (ar) turtinės žalos, transporto priemonės valdytojas, atvykęs į techninės apžiūros stotį ir pateikęs transporto priemonę techninei apžiūrai, taip pat ir apžiūros metu, privalo vykdyti įmonės vadovo patvirtintus Transporto priemonės valdytojo saugaus elgesio instrukcijos reikalavimus.
 • Apžiūros atlikimo metu tikrinama ar transporto priemonės techninė būklė, konstrukcija, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto Inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008-07-29 įsakymu Nr. 2B-290 (Valstybės žinios, 2008, Nr.88-3550; 2008, Nr.106-4073; 2009, Nr.6-212; 2009, Nr. 48-1932), gamintojo ir kitų teisės aktų reikalavimus, ar identifikuojami transporto priemonės duomenys atitinka nurodytus pateikiamuose dokumentuose.
 • Techniškai tvarkingos transporto priemonės (transporto priemonė sukomplektuota ir neturi didelių ar draudžiamų eksploatuoti trūkumų) valdytojui išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), patvirtinanti techninės apžiūros atlikimą, ir ant valstybinio numerio ženklo(-ų) priklijuojamas(-i) atitinkamos spalvos techninės apžiūros ženklas(-ai) – lipdukas(-ai).
 • Techniškai netvarkingos transporto priemonės valdytojui išduodama užpildyta techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), kurioje surašyti apžiūros metu nustatyti trūkumai ir išvados apie transporto priemonės techninių reikalavimų neatitikimą.
 • Techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) su joje nurodytais techninės apžiūros metu (ne pakartotinės techninės apžiūros metu) nustatytais trūkumais suteikia teisę vieną mėnesį nuo jos išdavimo dienos atlikti transporto priemonės pakartotinę(-es) apžiūrą(-as).
 • Pakartotinės techninės apžiūros metu tikrinama, ar pašalinti techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodyti trūkumai. Jei nurodytų trūkumų šalinimas galėjo paveikti kitus transporto priemonės elementus bei jų savybes, tai papildomai tikrinama, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus. Transporto priemonės valdytojas taip pat privalo pašalinti trūkumus, kurie atsirado iki atvykimo į pakartotinę apžiūrą. Jei trūkumai pašalinti ir nenustatyta naujų, išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), patvirtinanti techninės apžiūros atlikimą, pakartotinės techninės apžiūros atlikimo dienos data.
 • Techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) su joje nurodytais techninės apžiūros metu nustatytais dideliais ir (ar) draudžiančiais eksploatuoti trūkumais nesuteikia teisės eksploatuoti transporto priemonės.

Papildoma informacija:

Kauno g. 3, Miklusėnų k.,
LT-62461 Alytaus rajonas
Lietuva
Tel. (8-315)-76198
Faks. (8-315)-20096
El. paštas: info@apziura.lt

Į viršų