Saugaus elgesio instrukcija

TRANSPORTO PRIEMONĖS VALDYTOJO SAUGAUS ELGESIO INSTRUKCIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Transporto priemonės valdytojo saugaus elgesio instrukcijos (toliau – Instrukcija) paskirtis – nustatyti kelių transporto priemonę vairuojančio asmens (toliau – valdytojas) elgesį techninės apžiūros įmonės ar stoties teritorijoje (toliau – įmonė) ir apžiūros atlikimo vietoje, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir (ar) turtinės žalos.
II. VALDYTOJO PAREIGOS
2. Valdytojas įmonės teritorijoje ir apžiūros atlikimo vietoje privalo:
2.1. eilės tvarka judėti prie apžiūros atlikimo patalpos vadovaujantis informaciniais ženklais;
2.2. sustoti prieš įvažiavimą į apžiūros atlikimo patalpą (kelio ženklais ir (ar) žymėjimu nurodytoje vietoje), išjungti variklį, įjungti stovėjimo stabdį ir laukti kontrolieriaus nurodymų arba užeiti į dokumentų pateikimo patalpą (vietą);
2.3. pateikti kontrolieriui visus apžiūrai atlikti reikalingus dokumentus;
2.4. kontrolieriui pakvietus (po dokumentų registracijos), išlaipinti visus transporto priemonėje esančius keleivius, gyvūnus, įvažiuoti ir pastatyti transporto priemonę nurodytoje vietoje, išjungti pavarą, įjungti stovėjimo stabdį ir vykdyti kitus kontrolieriaus nurodymų; su vairuotoju kartu atvykę keleiviai ir gyvūnai, į patalpas, kuriose atliekama techninė apžiūra, neįleidžiami;
2.5. griežtai laikytis kontrolieriaus nurodymų dėl elgesio apžiūros metu;
2.6. leisti kontrolieriui apžiūros metu vairuoti transporto priemonę; atsisakius leisti kontrolieriui vairuoti transporto priemonę ar kontrolieriui paprašius ją vairuoti pačiam valdytojui, valdytojas pasirašo techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje po įrašu „Techninės apžiūros metu transporto priemonę vairuoju pats ir už galimas vairavimo pasekmes atsakau“; valdytojui leidžiama vairuoti laikantis šių reikalavimų:
2.6.1. atsisėsti vairuotojo vietoje, uždaryti visas automobilio duris, nuleisti priekinį vairuotojo pusės durų stiklą;
2.6.2. apžiūros metu važiuoti tiksliai vykdant kontrolieriaus nurodymus; nesuprantant kontrolieriaus nurodymų ar nesugebant atlikti reikalaujamo automobilio manevro ar jo valdymo judesio, jų nevykdyti ir kreiptis į kontrolierių;
2.6.3. apžiūros atlikimo patalpoje važiuoti labai lėtai (neviršijant 5 km/val. greičio), o teritorijoje neviršyti 10 km/val.;
2.6.4. vairuojant laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitiems asmenims, jų turtui ir aplinkai, draudžiama kalbėti mobiliuoju telefonu;
2.6.5. esant reikalui transporto priemonę palikti tik kelio ženklais ir (ar) žymėjimu nurodytose stovėjimo vietose;
2.7. kontrolieriui leidus, būti po transporto priemone apžiūros duobėje ir (ar) po keltuvu, dėvint kontrolieriaus duotą apsauginį šalmą.
3. Transporto priemonės valdytojui draudžiama:
3.1. be kontrolieriaus nurodymo privažiuoti arčiau kaip 1 m atstumu iki uždarytų įvažiavimo ir išvažiavimo vartų;
3.2. pačiam atsidaryti įvažiavimo į patalpas ir išvažiavimo iš jų vartus;
3.3. stovėti po pakeliamais vartais;
3.4. priartėti arčiau kaip 0,5 metro iki apžiūros duobės, joje ar (ir) apžiūros atlikimo vietoje grindyse sumontuotos technologinės tikrinimo įrangos; apžiūros duobę galima pereiti tik per įrengtus tiltelius;
3.5. liesti techninius įrenginius (keltuvus, stabdžių stendus, pakeliamus vartus ir kitus patalpoje esančius prietaisus), jų valdymo rankenas, mygtukus;
3.6. be kontrolieriaus sutikimo vaikščioti po techninės apžiūros vykdymo patalpą, peršokti per apžiūros duobę, pereiti ar peršokti keltuvą, stabdžių tikrinimo stendą;
3.7. be kontrolieriaus sutikimo palįsti po pakelta ant keltuvo ar esančia ant apžiūros duobės transporto priemone;
3.8. atsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus ar kitas svaigiąsias medžiagas, taip pat būti neblaiviam arba apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), rūkyti, naudoti atvirą ugnį.
III. VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ
4. Valdytojas atsako už jo sukeltų nelaimingų atsitikimų pasekmes, jei jie įvyko valdytojui pažeidus šią Instrukciją, ir privalo atlyginti nukentėjusiems fiziniams ir juridiniams asmenims turtinę ir neturtinę žalą įstatymų nustatyta tvarka.
_______________________

Į viršų